Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Rondje Horecapersoneel, gevestigd aan Tormentil 5 te Ilpendam,

ingeschreven bij de KvK te Amsterdam onder nummer 72716525

Artikel 1. Definities
In het hiernavolgende wordt verstaan onder:
a. Rondje Horecapersoneel:

De eenmanszaak Rondje Horecapersoneel, gevestigd te Ilpendam.
b. Opdrachtgever: Elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die met Rondje Horecapersoneel
onderhandelt over het verstrekken van een opdracht en / of aan Rondje
Horecapersoneel een opdracht heeft gegeven.

c. Opdracht: De Opdracht om diensten te verrichten, zoals advisering, trainingen en
consultancy, P&O- en kwaliteitsondersteuning, het verzorgen van projecten,

dan wel deelname aan deze projecten, projectmanagement en / of interim-
management, alles in de ruimste zin des woords.

d. Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Rondje Horecapersoneel en de opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden (hierna Voorwaarden)
op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft
het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Rondje
Horecapersoneel en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen,
waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in
acht wordt genomen.
2.2 Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk
met Rondje Horecapersoneel zijn overeengekomen en zijn alleen geldig op die
overeenkomsten waarbij deze afwijkingen zijn gemaakt.
2.3 Rondje Horecapersoneel is bevoegd, tussentijds, wijzigingen in deze Voorwaarden aan te
brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen
3.1 De door Rondje Horecapersoneel uitgebrachte offertes en aanbiedingen, zijn geldig
gedurende 30 dagen na dagtekening.
3.2 Rondje Horecapersoneel kan niet aan zijn offertes en / of aanbiedingen worden gehouden
indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het
maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan
wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 Offertes en / of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders of
nabestellingen.

Artikel 4. Overeenkomsten
4.1 Overeenkomsten zijn voor Rondje Horecapersoneel pas bindend nadat Rondje
Horecapersoneel deze schriftelijk heeft bevestigd.
4.2 De Overeenkomst tussen Rondje Horecapersoneel en Opdrachtgever wordt aangegaan voor
onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen
uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4.3 Alle opgaven van en / of vermeldingen over de diensten en producten zijn vrijblijvend en
gebeuren naar beste weten van Rondje Horecapersoneel, maar kunnen redelijkerwijs
afwijken.

4.4 Fouten van geringe aard in het materiaal of andere door Rondje Horecapersoneel
vervaardigde werken, daarbij inbegrepen typografische fouten die geen consequenties voor
de redactionele inhoud of de illustraties, grafieken, e.d. van het materiaal hebben, kunnen
geen reden zijn voor afkeuring van het project, weigering van de levering of wijziging van de
overeengekomen prijs.
4.5 Rondje Horecapersoneel neemt bij het aangaan van de overeenkomst een
inspanningsverplichting op zich en geeft daarom geen garantie omtrent het bereiken van het
beoogde resultaat.
4.6 Deze Voorwaarden worden tevens bedongen ten aanzien van iedere derde die, al dan niet in
dienstverband, bij de uitvoering van enige overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband
daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

Artikel 5. Wijziging overeenkomst
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Rondje
Horecapersoneel de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte. De
partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de
Overeenkomst.
5.2 Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en / of
kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Rondje Horecapersoneel de Opdrachtgever hierover
van te voren inlichten.
5.3 Indien een vaste prijs en / of tarief is overeengekomen, zal Rondje Horecapersoneel daarbij
aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de
overeengekomen prijs. Hierbij zal Rondje Horecapersoneel proberen te trachten, voor zover
mogelijk, vooraf een prijsopgave doen.
5.4 Rondje Horecapersoneel zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de
wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Rondje Horecapersoneel
kunnen of moeten worden toegerekend.
5.5 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Rondje
Horecapersoneel zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen schriftelijk middels
een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 6. Uitvoering overeenkomst
6.1 Rondje Horecapersoneel zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
6.2 Rondje Horecapersoneel heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten
door derden, hier onder verstaan persoonsleden en / of de door haar aangewezen externen.
De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
6.3 Rondje Horecapersoneel heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien
de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Rondje Horecapersoneel het recht om
elke uitgevoerde fase afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en
zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is Rondje Horecapersoneel
niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op
te schorten.
6.4 Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Rondje Horecapersoneel het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase behoort op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6.5 De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Rondje Horecapersoneel.
6.6 Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Rondje Horecapersoneel het recht de uitvoering  aan de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
6.7 Rondje Horecapersoneel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Rondje Horecapersoneel is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Rondje Horecapersoneel in redelijkheid kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 7. Prijzen & tarieven
7.1. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
7.2. Alle prijzen worden altijd schriftelijk overeengekomen.

Artikel 8. Wijziging prijzen & tarieven
8.1 Indien Rondje Horecapersoneel bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs en / of
tarief overeenkomt, dan is Rondje Horecapersoneel gerechtigd tot verhoging van de prijs of
tarief.
8.2 Indien Rondje Horecapersoneel het voornemen heeft de prijs en / of tarief te wijzigen, stelt
zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Rondje Horecapersoneel zal
daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.
8.3 Indien de verhoging van de prijs en / of tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten
van de Overeenkomst, dan kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke
verklaring ontbinden, tenzij: – de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de
Opdrachtgever rustende verplichting ingevolge de wet; – de verhoging oorzaak vindt in een
stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het
aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren; – Rondje
Horecapersoneel alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk
overeengekomen uit te voeren; – bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na
de koop zal plaatsvinden.
8.4 De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie
maanden na het sluiten van de Overeenkomst de prijs en / of tarief wordt verhoogd, tenzij bij
de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal
plaatsvinden.

Artikel 9. Levering en leveringstijden
9.1 Alle door Rondje Horecapersoneel genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten
vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar
bekend waren. De leveringstermijnen zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen, maar
zijn niet te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.
9.2 Indien Rondje Horecapersoneel gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever,
die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat
de Opdrachtgever deze aan Rondje Horecapersoneel heeft verstrekt.
9.3 Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Rondje
Horecapersoneel schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Rondje Horecapersoneel alsnog
een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 10. Betaling en facturering
10.1 Rondje Horecapersoneel factureert Opdrachtgever maandelijks op grond van de verrichte
werkzaamheden. Opdrachtgever dient facturen binnen 14 dagen na de factuurdatum te
voldoen.
10.2 De betaling aan Rondje Horecapersoneel is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende
opdracht en is verschuldigd naar mate door Rondje Horecapersoneel werkzaamheden ten
behoeve van opdrachtgever zijn verricht.
10.3 Indien Opdrachtgever de factuur niet (volledig) heeft voldaan binnen de in artikel 10.1
genoemde termijn, dan is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in
verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare
bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. Indien
de wettelijke rente hoger is, geldt de wettelijke rente.
10.4 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele van Opdrachtgever, zijn de
vorderingen van Rondje Horecapersoneel en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens
Rondje Horecapersoneel onmiddellijk opeisbaar.
10.5 Rondje Horecapersoneel heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen in
mindering te brengen op de openstaande incassokosten, vervolgens in mindering van de
opengevallen rente en tot slot in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
10.6 Rondje Horecapersoneel heeft het recht om zekerheid voor de betaling te verlangen. Deze
zekerheidstelling geldt onder opschorting van de uitvoering door Rondje Horecapersoneel
van de Overeenkomst totdat zekerheid is verschaft en / of (geheel of gedeeltelijk)
vooruitbetaling door Rondje Horecapersoneel is ontvangen.
10.7 Indien er sprake is van een overeenkomst inhoudende een abonnement, dient
Opdrachtgever jaarlijks de abonnementsvergoeding bij vooruitbetaling te voldoen.
Maandelijks wordt het aantal uren bijgehouden en krijgt de Opdrachtgever een overzicht van
de bestede uren en hoeveel uren er voor de overige maanden van het jaar nog te besteden
zijn.
10.8 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de
werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk
aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling van de
factuur.

Artikel 11 Incassokosten
11.1 Indien de Opdrachtgever tekortschiet is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in- en buiten rechte voor rekening
van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever incassokosten verschuldigd. De
incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse
Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Indien Rondje Horecapersoneel
aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen
ook deze voor vergoeding in aanmerking.
11.2 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor
rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding
12.1 Rondje Horecapersoneel is gerechtigd al haar verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden wanneer:
a. Opdrachtgever de verplichtingen uit te overeenkomst niet (geheel) nakomt;
b. Het aannemelijk is dat Opdrachtgever niet, niet volledig en/of niet tijdig aan
een verplichting jegens Rondje Horecapersoneel zal (kunnen) voldoen;
c. Opdrachtgever in staat van faillissement, schuldsaneringsregeling of
surséance van betaling verkeerd, onder curatele is gesteld of een verzoek
daartoe aanhangig is;

d. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te
stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en
deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Opschorting en ontbinding zijn
slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigen.
12.2 Daarnaast is Rondje Horecapersoneel bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien
zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden
gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden
verwacht.
12.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Rondje Horecapersoneel
op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Rondje Horecapersoneel de nakoming van
de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit wet en overeenkomst.
12.4 Rondje Horecapersoneel is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting
en / of ontbinding voortvloeiende schade, van welke aard ook, voor Opdrachtgever of
derden. Rondje Horecapersoneel behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Bijzondere bepalingen met betrekking tot consultancy en overige diensten
13.1 Opdrachtgever voorziet Rondje Horecapersoneel desgevraagd van kantoorruimte en overige
voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke voorzieningen en assistentie.
13.2 De door Opdrachtgever ter beschikking gestelde kantoorruimte dient te voldoen aan de
ARBO normen en aanverwante wet- en regelgeving.

Artikel 14 Intellectuele eigendomsrechten
14.1 Alle rechten van intellectueel eigendom op het door Rondje Horecapersoneel vervaardigde
materiaal, of enig ander werk voortvloeiende uit of verband houdende met de
Overeenkomst, berust bij Rondje Horecapersoneel of haar licentiegevers.
14.2. Opdrachtgever mag al het door vervaardigde en / of ter beschikking gestelde materiaal of
enig ander werk enkel ten eigen behoeve gebruiken. Het is zonder voorafgaande
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rondje Horecapersoneel niet toegestaan om:
materiaal of enig ander werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en / of openbaar te
maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band,
opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook,
elektronisch, mechanisch of anderszins, materiaal of enig ander werk aan derden af te staan,
te verkopen of op enig andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.

Artikel 15. Overmacht
15.1 Indien naar het redelijk oordeel van Rondje Horecapersoneel een overmachtsituatie daartoe
aanleiding geeft, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan
wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige
schadeloosstelling gehouden te zijn.
15.2 Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de
wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet
voorzien, waarop Rondje Horecapersoneel geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor
Rondje Horecapersoneel niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in
het bedrijf van Rondje Horecapersoneel, ziekte, overlijden en arbeidsongeschiktheid
daaronder begrepen.
15.3 Indien Rondje Horecapersoneel bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen dan
is zij gerechtigd het al verrichte deel afzonderlijk te factureren.

Artikel 16. Aansprakelijkheid
16.1 Rondje Horecapersoneel is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder
geval begrepen, doch niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en
schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
16.2 De aansprakelijkheid van Rondje Horecapersoneel, voor zover deze door haar
aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag dat in het kader van
de beroeps- / bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt
uitbetaald vermeerderd met het eigen risico van Rondje Horecapersoneel. Indien de
verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering
wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Rondje Horecapersoneel beperkt tot maximaal het
factuurbedrag van de onderhavige overeenkomst. Bij duurovereenkomsten is de
aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag over een periode van 6 maanden.
16.3 Rondje Horecapersoneel is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door
tekortkomingen van de door Rondje Horecapersoneel ingeschakelde derden.
16.4 Al het door Rondje Horecapersoneel ontwikkelde en / of samengestelde materiaal dan wel
ander werk, voortvloeiend uit of verband houdend met een Opdracht, is op zorgvuldige
wijze, naar beste weten samengesteld en voldoet aan de eisen van goed vakmanschap.
16.5 Als Opdrachtgever tekeningen, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zijn van het
woord ter beschikking stelt ten behoeve van ontwikkeling en / of samenstelling van materiaal
of andere werken, neemt Opdrachtgever de volle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
op zich dat door de vervaardiging van deze materialen geen intellectueel eigendomsrecht
van derden wordt aangetast dan wel enig ander recht wordt geschonden. Opdrachtgever zal
Rondje Horecapersoneel tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde vrijwaren.
16.6 Rondje Horecapersoneel is niet aansprakelijk voor (schade door) sancties die Opdrachtgever
krijgt opgelegd van overheidswege, vanwege acties die Opdrachtgever op eigen initiatief
heeft uitgevoerd. De overeenkomst ziet dien ten gevolge niet op het ontdekken van
dergelijke acties.
16.7 Rondje Horecapersoneel is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt, ten
gevolge van het volgen van een traject bij Rondje Horecapersoneel of door één of meerdere
werknemers van Opdrachtgever.
16.8 De voorgaande beperkingen van de aansprakelijkheid lijden slechts uitzondering in geval van
opzet of bewuste roekeloosheid van Rondje Horecapersoneel.

Artikel 17 Klachten
17.1 Klachten over de factuur of de dienstverlening dienen, op straffe van verval, schriftelijk en
binnen 14 dagen na factuurdatum kenbaar gemaakt te worden.
17.2 Een klacht schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
17.3 De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.
17.4 Indien een klacht gegrond is, dan zal Rondje Horecapersoneel de overeenkomst alsnog
behoorlijk nakomen, tenzij dit reeds voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden.
Dit laatste dient door Opdrachtgever binnen drie dagen na behandeling van de klacht
schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.

Artikel 18 Vrijwaring
18.1 De Opdrachtgever vrijwaart Rondje Horecapersoneel voor eventuele aanspraken van derden,
die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de
Opdrachtgever toerekenbaar is, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove schuld of
opzet van de kant van Rondje Horecapersoneel en de Opdrachtgever aantoont dat hem ter
zake geen enkel verwijt treft.
18.2 Indien Rondje Horecapersoneel uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken,
dan is de Opdrachtgever gehouden ProPresent zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle

kosten en schade aan de zijde van Rondje Horecapersoneel en derden komen verder voor
rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 19 Ziekte of vakantie
19.1 Opdrachtgever is geen vergoeding verschuldigd over enige periode gedurende welke Rondje
Horecapersoneel of door haar ingeschakelde derden, betrokken bij uitvoering van de
overeengekomen opdracht, wegens ziekte of verlof geen werkzaamheden heeft verricht.

Artikel 20 Bedrijfsgegevens en Privacy
20.1 Rondje Horecapersoneel verplicht zich alle door de Opdrachtgever verstrekte
bedrijfsgegevens zorgvuldig te bewaren. Deze gegevens zal Rondje Horecapersoneel niet na
voorafgaand overleg met Opdrachtgever aan derden ter inzage of voor gebruik afgeven dan
wel publiceren. Eventuele door Opdrachtgever aan Rondje Horecapersoneel ter beschikking
gestelde gegevens zal Rondje Horecapersoneel vrijelijk bij de uitvoering van de Opdracht
kunnen gebruiken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
20.2 Rondje Horecapersoneel behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de opdracht
toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, onder de uitdrukkelijke
voorwaarde dat hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt
gebracht.
20.3 De Wbp en AVG vereisen dat eventuele datalekken gemeld worden aan de Autoriteit
Persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.
Rondje Horecapersoneel zal daarom zelf geen meldingen doen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Uiteraard zal Rondje Horecapersoneel als bewerker de Opdrachtgever
juist, tijdig en volledig informeren over relevante incidenten, zodat de Opdrachtgever als
verantwoordelijke aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen. De Beleidsregels meldplicht
datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens geven hierover meer informatie.
20.4 Indien de Opdrachtgever een (voorlopige) melding verricht bij de Autoriteit
Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n) over een datalek bij Rondje Horecapersoneel,
terwijl zonder meer voor de Opdrachtgever duidelijk is dat bij Rondje Horecapersoneel geen
sprake is van een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens zoals omschreven in de
Wbp/AVG, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle door Rondje Horecapersoneel in
dat kader geleden schade en kosten, waaronder begrepen de reputatieschade, welke Rondje
Horecapersoneel daardoor leidt. De Opdrachtgever is daarnaast verplicht een dergelijke
melding direct in te trekken.
20.5 Indien Rondje Horecapersoneel op de hoogte raakt van een datalek welke betrekking heeft
op verwerkingen die worden uitgevoerd ten behoeve van de Opdrachtgever, als bedoeld in
artikel 34a van de Wbp, dat door de Opdrachtgever gemeld moet worden aan de Autoriteit
Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n), dan zal Rondje Horecapersoneel de
Opdrachtgever daarover zo spoedig mogelijk informeren, nadat Rondje Horecapersoneel
bekend is geworden met het datalek. Als er een datalek is bij een leverancier van Rondje
Horecapersoneel dan meldt Rondje Horecapersoneel dit. Rondje Horecapersoneel is het
contactpunt voor de Opdrachtgever. De klant hoeft geen contact op te nemen met onze
leveranciers.
20.6 In eerste instantie zal Rondje Horecapersoneel de door de Opdrachtgever aangewezen
systeembeheerder informeren over een datalek. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor
up-to-date contactinformatie van deze systeembeheerder. Rondje Horecapersoneel is niet
verantwoordelijk voor vertragingen en/of schade die het gevolg is van onjuiste of verouderde
contactgegevens.
20.7 Rondje Horecapersoneel probeert de Opdrachtgever direct alle informatie te verstrekken die
de Opdrachtgever nodig heeft om een volledige melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens
en/of de betrokkene(n) te verrichten. Indien deze informatie nog niet bekend is, bijvoorbeeld
omdat het datalek door Rondje Horecapersoneel wordt onderzocht, dan zal Rondje

Horecapersoneel de Opdrachtgever de informatie verstrekken die de Opdrachtgever nodig
heeft om in ieder geval eerst een voorlopige melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens
en/of de betrokkene(n) te kunnen verrichten. Hierbij volgt Rondje Horecapersoneel de
informatielijst uit de eerdergenoemde beleidsregels. Dit bevat in ieder geval de aard van de
inbreuk, een beschrijving van de geconstateerde, vermoedelijke gevolgen van de inbreuken
en de getroffen en te treffen maatregelen om de negatieve gevolgen van het datalek te
beperken en te verhelpen.
20.8 De Wbp/AVG geeft aan dat er ‘onverwijld’ gemeld moet worden. Dit is volgens de Autoriteit
Persoonsgegevens zonder onnodige vertraging en zo mogelijk niet later dan 72 uur na
ontdekking. Rondje Horecapersoneel informeert de Opdrachtgever daarom zo snel mogelijk,
na het ontdekken van een datalek, zodat de Opdrachtgever tijdig de melding kan doen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 21 Annulering door Rondje Horecapersoneel
21.1 Rondje Horecapersoneel is gerechtigd de opdracht te annuleren zolang nog niet is begonnen
met de uitvoering van de opdracht, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of
kosten.
21.2 Indien een training of consult buiten de invloedsfeer van Rondje Horecapersoneel niet is
afgenomen, binnen de in de offerte gestelde einddatum, gelden de volgende
annuleringsvoorwaarden:
– annuleren binnen 24 uur voor aanvang:
100% van het factuurbedrag wordt in rekening gebracht aan Opdrachtgever.
– annuleren tussen 24 en 48 uur voor aanvang:
50% van het factuurbedrag wordt in rekening gebracht aan Opdrachtgever.
– annuleren langer dan 48 uur voor aanvang:
25% van het factuurbedrag wordt in rekening gebracht aan Opdrachtgever.

Artikel 22 Annulering door Opdrachtgever
22.1 Opdrachtgever kan de opdracht alleen schriftelijk annuleren. Voor deze annulering geldt de
navolgende regeling:
Annulering van een opdracht kan kosteloos geannuleerd worden tot zes weken voor
de aanvang van de opdracht. Vanaf zes weken tot drie weken voor de aanvang is de
helft van de vergoeding voor de opdracht verschuldigd. Volledige vergoeding is
verschuldigd, indien minder dan drie weken voor aanvang van de opdracht wordt
geannuleerd.

22.2 Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst bij aangetekende brief tussentijds te
beëindigen. Opdrachtgever is hierbij verplicht 100% te betalen van de factuurwaarde van het
gedeelte van de Opdracht dat inmiddels tot het tijdstip van beëindiging was uitgevoerd. Dit
bedrag wordt bovendien vermeerderd met 75 % van de factuurwaarde van het gedeelte van
de Opdracht dat in de zes weken na beëindiging zou worden uitgevoerd.

Artikel 23 Geheimhouding
23.1 Rondje Horecapersoneel zal alle informatie betreffende het bedrijf, de bedrijfsvoering, de
arbeidsomstandigheden, de Werknemer en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de
uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden
geven, tenzij, en alsdan slechts voor zover, Rondje Horecapersoneel bij of krachtens een
wettelijk voorschrift daartoe is verplicht, of dat zij van Opdrachtgever hiervoor toestemming
heeft verkregen.
23.2 Rondje Horecapersoneel zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in het vorige lid
opleggen aan haar werknemers en alle bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.

23.3 Indien er gesprekken met werknemers van een werkgever plaatsvinden, dan wordt het
inhoudelijke van de individuele gesprekken niet met de werkgever besproken, tenzij de
werknemer hier nadrukkelijke, schriftelijke toestemming voor geeft.

Artikel 24 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
24.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Rondje Horecapersoneel betrokken is, is uitsluitend het
Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk
in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het
buitenland heeft.
24.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
24.3 Geschillen tussen Rondje Horecapersoneel en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Holland, locatie Zaandam,
tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
23.5 Deze Voorwaarden treden op 1 augustus 2018 in werking.

Rondje Horecapersoneel maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. Wij maken gebruik van technische cookies ( noodzakelijk voor de technische werking van de website) en analytische cookies (om gebruiksgegevens te verzamelen). Wij mogen gebruik maken van technische cookies maar u heeft het recht om te kiezen of u ook analytische inschakelt . Als u deze cookies inschakelt, helpt u ons om u een betere ervaring te bieden . Privacy policy